تقریباً هر کتابخانه کتاب های صوتی و به احتمال زیاد سری هری پاتررا خواهد داشت این کتاب ها

داستان سه دوست درسال های نوجوانی است که بایک دشمن نیرومند دردنیای جادوگری شروع

به جنگ می کنند هری پاتر رون ویزلی وهرمیون گرنجر هم کلاسی های یک دیگرند که با هم متحد می شوند

تاان کسی که نبایداسمش رابرد راشکست دهندتقریبا برای این سه نفرغیرممکن است که بتوانندلرد ولدمورت راشکست دهنداما…

دانلودکتاب صوتی هری پاتروسنگ جادو

دانلودکتاب صوتی هری پاتروتالاراسرار

دانلودکتاب هری پاتروزندانی آزکابان

دانلودکتاب هری پاتروجام آتش

دانلودکتاب هری پاترومحفل ققنوس

دانلودکتاب هری پاتروشاهزاده دورگه

دانلودکتاب هری پاترویادگاران مرگ

رمزفایل ها patronus.ir