درسال 2017دودهه خواهدبودکه رولینگ برای اولین بارکتاب

هری پاتروسنگ جادورارو منتشر کرد برای هواداران درسراسرجهان

که باهری بزرگ شده اندهری پاتر-تاریخچه سحروجادواین مناسبت را جشن می گیرد

وهم چنین رولینگ درپشت صحنه به کتابخانه انگلیس می رودواین مستند به زندگی جالب رولینگ می پردازد

 

رمزفایل  patronus.ir

دانلودباحجم470مگابایت